جمله تصادفی

نیازی نیست انسان‌ها را امتحان کنید، کمی صبر کنید خودشان امتحان‌شان را پس می‌دهند.