جمله تصادفی

در انتها همه‌چیز درست خواهد شد. اگر درست نیست، پس هنوز به انتها نرسیده‌ای.