جمله تصادفی

تمامی گناهان، نهانی صورت می گیرد آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است؛ شاید رها و آزاد شویم.