جمله تصادفی

گر برنده شوی نیاز نداری کــه شرح دهی . اما اگر بازنده شوی بهتر است آنجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.