جمله تصادفی

“ در فعل خیر با مستحقان ، انتظار
سؤال مدار . بلکه پیش از التماس افتتاح
 مکن منتظر نــه ایست تا رنجوری از تو
 گدایی کندتا بعدش تو بــه او کمک کنی ،
 قبل از اینکه التماس کند ، شروع بــه کمک کن .”


جمله در مورد: شکست 12