جمله تصادفی

همیشه کلام و اعمال باید با هدف سازگار باشد؛ وقتی هدف پاک و شفاف باشد، اعمال نیز خوب می شود؛ هیچ چیز بهتر از یک ذهن باز نیست. کل دنیا نتیجه یک شعور پاک و مقتدر می باشد و در جایی که ذهن مقتدر، پاک و خالص است افکار پاک و خالص را نیز می طلبد.

جمله در مورد: ایمان و باور 16