جمله تصادفی

من عاشق خوابیدن هستم، زندگی من در هنگام بیداری گرایش به از هم گسیختگی دارد.