جمله تصادفی

از وقتی که ریاضی دانان از سر و کول نظریه نسبیت بالا رفته اند

دیگر خودم هم از آن سر در نمی آورم