جمله تصادفی

در مورد خدا اين اشكال هست كه نمي توان او را توصيف و بيان كرد؛ اما توصيف حقيقت در قلب هر بشري نهفته است؛ حقيقت همان چيزي است كه شما در اين لحظه، حق مي شماريد و همان خداست. اگر كسي همين حقيقت نسبي را بپرستد و پيروي كند مي تواند مطمئن باشد كه به مرور زمان به حقيقت مطلق يعني خدا هم نايل خواهد شد.