جمله تصادفی

حقیقت این است که همه تو را خواهند رنجاند، فقط باید آنهایی را پیدا کنی که ارزش رنج کشیدن را داشته باشند.

جمله در مورد: دوستی 10