جمله تصادفی

زمانی می رسد که انسان دیگر جوشش عشق را حس نمی کند. آن چه که می ماند تنها فقط تراژدی ست.زیستن برای کسی یا چیزی دیگر معنایی ندارد. دیگر هیچ چیز معنایی ندارد جز اندیشه مردن به خاطر چیزی

جمله در مورد: خدا 11