جمله تصادفی

تا زمانی که نژاد بشر از وطن پرستی دست نکشد؛ هرگز جهانی آرام، را نخواهد دید.

جمله در مورد: خدا 11