جمله تصادفی

تو کی هستی که بخواهی در مورد زندگی من قضاوت کنی؟
من می‌دانم که بی نقص نیستم
و قرار هم نیست که باشم
ولی قبل از اینکه انگشتانت را به سمت من نشانه بگیری
مطمئن شو که دستان خودت تمیز هستند