جمله تصادفی

دارايي هاي شخصي نوعي آزمون است، تا به وسيله نيروي شرارت با ماديات دنيوي وسوسه شود؛ شخصي كه مي خواهد نيك و جوانمرد باشد، بايد با وسوسه هايش مقابله كند و بجنگد.