جمله تصادفی

تا ساعت 10 صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین ترتیب بقیه ساعات، روال مطلوب خود را بدست می‌آورد.