جمله تصادفی

نکته مهم این است که هیچ گاه از سوال پرسیدن دست نکشید. برای هر کنجکاوی پاسخی وجود دارد.

جمله در مورد: خوشبختی 13