جمله تصادفی

چقدر دردناک است که امروزه مذهب ما، از دیدِ ما، معنای دیگر جز محدودیّت در خوردن و نوشیدن و احساس برتری یا زیردست بودن ندارد؛ هیچ جهلی بزرگ تر از این نیست.

جمله در مورد: خوشبختی 13