جمله تصادفی

دارندگان دید بلند به هنگام رویارویی با مشکلات با تحمل جنبه‌های ناگوار و دفع آنها، مشکلات را به فرصت مبدل می‌کنند.