جمله تصادفی

من فکر می کنم که احتمالا با گذشت زمان، به جای سیاسی سازی کمک های بشردوستانه، انسانی سازی سیاست رخ خواهد داد.