جمله تصادفی

هر چه در موردِ انسان‌ها معتبر است، برای ملّت‌ها هم اعتبار دارد؛ انسان نمی‌تواند زیاده از حد، گذشت کند و ببخشد؛ افرادِ ضعیف هرگز نمی‌بخشند، گذشت و بخشش ویژگی انسان‌های قوی است.