جمله تصادفی

بشر بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.