جمله تصادفی

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم؛ این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است.