جمله تصادفی

مشکل این نیست که تعداد احمق‌ها زیاد است، مشکل در توزیع نامناسب آن‌هاست.