جمله تصادفی

روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم. واقعیت خنده دار ترین لطیفه دنیا است.

جمله در مورد: زندگی 23