جمله تصادفی

زندگی کردن نادرترین چیز در جهان است، بیشتر مردم فقط وجود دارند، همین.

جمله در مورد: زندگی 23