جمله تصادفی

میگویی باران را دوست داری، ولی برای رفتن در باران از چتر استفاده میکنی.

میگویی خورشید را دوست داری، ولی وقتی خورشید میدرخشد دنبال پناهگاه میگردی.

میگویی باد را دوست داری ولی وقتی باد می‌آید پنجره‌هایت را میبندی.

بخاطر همین است که میترسم، وقتی میگویی دوستت دارم.