جمله تصادفی

درباره طول مدت عمرمان کاری از ما ساخته نیست، اما می‌توانیم درباره نحوه گذراندن آن تصمیم بگیریم.

جمله در مورد: عشق 18