جمله تصادفی

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است و کسانی که می توانند ذهن خود را تغییر دهند؛ می توانند هر چیزی را تغییر دهند.