جمله تصادفی

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌کنند: برترین خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان.