جمله تصادفی

تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر میگیرد

جمله در مورد: انگیزشی 19