جمله تصادفی

افراط . عمومأ سبب پیدا شدن عکس العمل است و تغییری در جــهت مخالف پدید می آورد

خواه در فصول سال باشد . خواه در افراد و خواه در حکومت.

جمله در مورد: انگیزشی 19