جمله تصادفی

مقابله با فقر، ربطی به خیریه ندارد. این عملی از سوی عدالت است.
فقر هم مانند برده‌داری و آپارتاید طبیعی نیست.
دست ساخته‌ی بشر است و به دست انسان هم می‌توان آن را ریشه‌کن کرد.