جمله تصادفی

"مانند یک تمبر پستی باشید، به آن چیز بچسبید تا به مقصد برسید"

"Be like a postage stamp. Stick to it until you get there."