جمله تصادفی

واقعیت این است که یک مؤمن مذهبی خوشحال تر از یک شکاک است؛ این بیشتر نشان از این واقعیت است که یک مرد مست شادتر از یک هوشیار است.