جمله تصادفی

منظّم نگه داشتنِ یک خانه درست به اندازه دفاع از آن، در برابر حملاتِ خارجی نیازمند نیروست.