جمله تصادفی

به دوستی ای که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می شود باید باور داشت