جمله تصادفی

“ روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید
 مشو ،آفتاب هر روز هنگام غروب پایین
می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .”


جمله در مورد: روابط 25