جمله تصادفی

دنیا را آتش انگار . چنان کــه برای معاش بــه کمی آتش کفایت توان کرد .

شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید

جمله در مورد: دین و مذهب 18