جمله تصادفی

من نمی فهمم چطور بچه ها اینقدر باهوشند و بزرگترها اینقدر احمق . این باید نتیجه تربیت باشد.

جمله در مورد: دین و مذهب 18