جمله تصادفی

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.

جمله در مورد: دین و مذهب 18