جمله تصادفی

همیشه از میزان توجهی که یک مرد به شما می کند؛ می توانید بفهمید که چه نوع آدمی هستید.