جمله تصادفی

نیاز حاجتمند را پیش از این کــه استمداد طلبد . شایستــه است کــه با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی