جمله تصادفی

دو پناهگاه در مقابل مصیبت های زندگی وجود دارد : موسیقی و گربه ها