جمله تصادفی

درد و رنج کودکان به خودی خود نفرت انگیز نیست . بلکه این واقعیت که درد و رنج آن را نمی توان توجیه کرد . مایه نفرت می شود