جمله تصادفی

تنها راه جلوگیری از اثر مخرب ستایش شدن. این است که به کار خود ادامه دهید.