جمله تصادفی

همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

 

همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است
http://www.gap8.ir/plato/همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است
http://www.gap8.ir/plato/