جمله تصادفی

اخلاقیات فقط طرز نگرشی است که ما در مقابل افرادی که شخصا از آنها خوشمان نمی‌آید بکار می‌گیریم.