جمله تصادفی

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد. در حالیکه حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می بندد تا حرکت کند.

جمله در مورد: موفقیت 22