جمله تصادفی

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است، تمام عالم یک خانواده است؛ نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد.

جمله در مورد: موفقیت 22