جمله تصادفی

موفقیت کلید شادمانی نیست . شادمانی کلید موفقیت است . اگر عاشق کاری که انجام می دهید باشید . موفق خواهید شد