جمله تصادفی

اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که، من هنوز داستان های جن و پری می خوانم و بیشتر از هر چیزی دوستشان دارم.