جمله تصادفی

اخلاق واقعی در دنبال کردن راه دیگران نیست؛ بلکه در این است که راه حقیقی و درست را
برای خویش پیدا کنیم و بدون بیم و باک آن را دنبال کنیم.