جمله تصادفی

اگر در موزه ملی آتش سوزی شود . کدام نقاشی را نجات خواهم داد ؟ البته آن را که به در خروجی نزدیک تر است.

جمله در مورد: حقیقت 13