جمله تصادفی

تصمیم شبیه به مار ماهی است . گرفتن آن آسان است ولی نگاهداشتن آن بسی دشوار

جمله در مورد: حقیقت 13