جمله تصادفی

من را خودم از خودم ساخته ام؛ تو را دیگری باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش؛ منى که من از خود ساخته ام آمال من است؛ تویى که تو از من می سازى، آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.