جمله تصادفی

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد . بالاخره سعادت خودش را هم بــه دست خواهد آورد

جمله در مورد: عقل و خرد 16