جمله تصادفی

تا پایان دنیا، همه چراها پاسخ داده خواهند شد. ولی اکنون تو فقط می‌توانی بپرسی