جمله تصادفی

طغیان بنیادی است مشترک که هر انسانی نخستین ارزش های خود را بر آن بنا می کند.